ข่าวและประกาศ - Information
ที่
เรื่อง
รายละเอียด
30/3/61
ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการ) เพื่อจ้างให้ปฏิบัติในตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561
03/04/61
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ 3 เมษายน 2561

 

แนะนำโรงเรียน