โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  เป็นสาขาของโรงเรียนดงมันพิทยาคม  โดยประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  พร้อมกับสภาตำบลน้ำพองร่วมกับโรงเรียนดงมันพิทยาคม  โดยนายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม  ในขณะนั้นได้มอบหมายให้ นายประวิทย์  กาสา ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5  มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนสาขา
        เปิดเรียนปีแรกมีนักเรียน  ม. 1 จำนวน 113 คน  จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีประกาศ  ลงวันที่  30  เมษายน 2539  ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่เลขที่  16  หมู่ที่ 17   บ้านโคกสูง  ตำบลน้ำพอง  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  40140  โทร 043-210183   โทรสาร  043-210183   อยู่ห่างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 45 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ 139 ไร่  88  ตารางวา
        ปีการศึกษา 2536  เปิดสอนเป็นครั้งแรก  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนดงมันพิทยาคม มี นายประวิทย์  กาสา  อาจารย์ 1 ระดับ 5 เป็นหัวหน้าสาขา
        ปีการศึกษา 2539  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศลงวันที่  30  เมษายน  2539  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล
        ปีการศึกษา 2541  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา จัดแผนการเรียนแบบ 2-2-3/1-0-0 ( 80-64-96/40-0-0)
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

        ปัจจุบัน  มีนางวิบูลรัตน์  บุษราคัม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนายบำรุง  ป้องนาทราย เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครู  จำนวน  11  คน  ครูช่วยสอน  จำนวน  3  คน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ  จำนวน  1  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1 คน  ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน  1  คน   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6    มีอาคารเรียนถาวรเบ็ดเสร็จแบบ ก ข  ค  จำนวน 4 หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน   2  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 4 หลัง  บ้านพักครู 1 หลัง  บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง   ถังเก็บน้ำฝน  2 ชุด  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง  สนามวอลเลย์บอล  1 แห่ง  และสนามตระกร้อ  1 แห่ง