Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

 

 

  งานวางแผนงานวิชาการ
  งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
  งานทะเบียนนักเรียน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานแนะแนว
  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  งานนิเทศภายใน
  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 


  งานวางแผนการบริหารการศึกษา
  งานธุรการ
  งานแผนงานและงบประมาณ
  งานบริหารงานบุคคล
  งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  งานคณะกรรมการสถานศึกษา
  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  งานรายงานผลการปฏิบัติงาน
  งานจัดระบบควบคุมภายใน
  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


 

 


  งานโสตทัศนศึกษา
  งานประชาสัมพันธ์
  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
  งานนักการภารโรง ยาม
  งานสาธารณูปโภค
  งานอนามัยโรงเรียน
  งานโภชนาการ
  งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
  งานกิจกรรม 5 ส.
  งานโรงเรียนและชุมชน
  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
     


 


  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์
  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานส่งเสริมประชาธิปไตย
  งานรักษาความปลอดภัย
  งานกิจกรรมพิเศษ
  งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player