วันที่
เรื่อง
รายละเอียด
12/06/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุในโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดของนักเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่/ภาษาไทย   ไฟล์
12/06/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุในโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   ไฟล์
12/06/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมวันไหว้ครู   ไฟล์
07/06/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไฟล์1 ไฟล์2
29/05/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุในโครงการพัฒนาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ค่าบำรุงและซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน ไฟล์
25/05/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (กิจกรรมวันวิสาขบูชา) ไฟล์
24/05/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุในโครงการโรงเรียนกับชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ ไฟล์
24/05/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุในโครงการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย กิจกรรม 5 ไฟล์
24/05/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดหาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561 ไฟล์
11/05/61 ร่างประกาศจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนและอาหารกลางวันนักเรียน ไฟล์
04/05/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในโรงเรียนทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟล์
03/05/61 ประกาศรับสมัครคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ไฟล์
03/05/61 ประกาศรับสมัครคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน ไฟล์
03/04/61 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ 3 เมษายน 2561 ไฟล
30/03/61 ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการ)เพื่อจ้างให้ปฏิบัติในตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล

เลือกหมายเลขหน้า    1   l   2   l   3