ที่
เรื่อง
รายละเอียด
11/05/61 ร่างประกาศจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนและอาหารกลางวันนักเรียน ไฟล์
04/05/61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในโรงเรียนทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟล์
03/05/61 ประกาศรับสมัครคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ไฟล์
03/05/61 ประกาศรับสมัครคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ รถรับ-ส่งนักเรียน ไฟล์
03/04/61 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วันที่ 3 เมษายน 2561 ไฟล
30/03/61 ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล (จ้างเหมาบริการ)เพื่อจ้างให้ปฏิบัติในตำแหน่ง ครูช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล