Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวละมุล จันทะรัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศษ.ม.หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


นายมานะ โงะบุดดา
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาววาสนา ทองรินทร์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวสุภวรรณ ลุนพรหม
ค.บ.ฟิสิกส์ 


 

 

 

 

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player