Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน (ขาว-แดง)

 

ปรัชญาของโรงเรียน  : ความรู้คู่คุณธรรม
คำขวัญของโรงเรียน  :

เรียนทุนประชารัฐ  พัฒนาวิชาการ  ประสานสามัคคี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม  นำประชาธิปไตย

คติพจน์ประจำโรงเรียน : สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   แปลว่า  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน   : “ ต้นขนุน ”  หมายถึง การพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชน บนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
อักษรย่อโรงเรียน : ค.ป.ส.


 

 

 

 

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player